Chào ngày mới

Thời sự 11h30

Thời sự 17h00

Thời sự 19h45

Thời sự 22h30

Điểm tin TN và QT trong tuần

Điểm báo ngày

Bản tin Thể thao

Dự báo thời tiết

Giới thiệu chương trình

Điểm TS tuần

Thời sự 18h45