Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

100 năm ngày sinh đồng chí Kim Ngọc

70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Văn bản mới

Công văn số 5909/UBND-KT3
Công văn số 5909/UBND-KT3 ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 10/7/2018
Công văn số 5952/UBND-NN3
Công văn số 5952/UBND-NN3 V/v dự kiến mở thêm các cửa xả đáy một số hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
Chỉ thị số 22/CT-TTg
Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

Tuyển dụng