Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy

Huyện Lập Thạch sắp xếp tinh gọn bộ máy
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Lập Thạch bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.
Tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao chất lượng hoạt động
Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, Đảng ủy phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở địa phương.
Xã Đồng Ích thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy
Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, thể hiện sự quyết tâm, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021. Qua đó, từng bước sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 
Mái ấm của những mảnh đời bất hạnh
Thực hiện đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, sau khi tổ chức lại trung tâm công tác xã hội và trung tâm bảo trợ xã hội, nhiệm vụ của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh ngày càng nhiều hơn. Để đáp ứng với tình hình mới, Trung tâm đã có nhiều thay đổi về phương thức hoạt động theo hướng tích cực, không chỉ là nơi hỗ trợ, phát triển cộng đồng, cung cấp các dịch vụ công mà trung tâm còn trở thành mái nhà đặc biệt chan chứa tình yêu thương, ấm áp của những mảnh đời không may mắn trong xã hội. 
Huyện Yên Lạc sắp xếp, tinh giản bộ máy
Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Huyện ủy Yên Lạc đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu nhằm đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Chuyển biến tích cực trong thực hiện Đề án 01
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, đã có những chuyển biến tích cực. Bộ máy chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ đã từng bước được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thống nhất từ nhận thức tới hành động trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, nhằm thống nhất nhận thức, hành động, với quyết tâm chính trị cao, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo đã đề ra những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các trường học.
Chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở huyện Sông Lô
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, các cấp uỷ Đảng huyện Sông Lô đã tích cực vào cuộc, lãnh đạo hiệu quả, cụ thể hoá từng nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
Tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Vĩnh Phúc
Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ"; ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là các văn bản có tầm quan trọng đặc biệt, cần được quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Tam Dương tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng
Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đảng. Đây được coi là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới, đặc biệt là khi Đảng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Tam Dương.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường nâng cao vai trò lãnh đạo của Tổ chức cơ sở Đảng
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường đã nâng cao vai trò lãnh đạo của Tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong gương mẫu của từng đảng viên, lấy kết quả điều tra giải quyết các vụ án làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên.  
Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Với mục đích tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, sau một thời gian triển khai, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cấp ủy, chính quyền các địa phương. Biểu hiện cụ thể, rõ nét nhất đó chính là sự thay đổi trong nhận thức, thái độ làm việc và phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở.

100 năm ngày sinh đồng chí Kim Ngọc

70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống