Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

100 năm ngày sinh đồng chí Kim Ngọc

70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Văn bản mới

Công văn số 7811/UBND-TH1
Công văn số 7811/UBND-TH1 ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh v/v chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm
Công văn số 7664/UBND-NN2
Công văn số 7664/UBND-NN2 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể
Công văn số 7675/UBND-TH2
Công văn số 7675/UBND-TH2 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ đã ký kết với các đối tác của tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc.
Công văn số 7676/UBND-TH2
Công văn số 7676/UBND-TH2 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v đề xuất các nội dung hợp tác cụ thể với tỉnh Akita, Nhật Bản.
Kế hoạch số 7632/KH-UBND
Kế hoạch số 7632/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v ngăn chặn và phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 7525/UBND-TH1
Công văn số 7525/UBND-TH1 ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh v/v giao nhiệm vụ rà soát các cơ chế chính sách và mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020
Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBDN tỉnh
Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBDN tỉnh Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh
Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tuyển dụng