Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc luôn bám sát nhiệm vụ của ngành, đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn tới các đơn vị Công đoàn trường học trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. 
Vĩnh Yên phát huy vai trò của tổ chức công đoàn
Các cấp Công đoàn thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ. Từ đó, phát huy được tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của CNVCLĐ, đồng thời thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 
Phát huy vai trò tổ chức công đoàn ở thành phố Phúc Yên
Để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động thành phố Phúc Yên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Từ các phong trào thi đua, nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đã có sự chuyển biến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, doanh nghiệp và địa phương.
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn
Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương đã đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn và người lao động, tăng thêm động lực thúc đẩy người lao động hăng say trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động.
Địa chỉ tin cậy của công nhân trong các khu công nghiệp
Những năm qua, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động cũng như việc phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Hiện nay, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đang là chỗ dựa tin cậy của công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Công đoàn – Điểm tựa cho người lao động
Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Lập Thạch đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Từ đó, phát huy được tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động, đồng thời thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.