Công tác thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, là cơ sở pháp lý quan trọng để các ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực phạm vi được giao. Tuy nhiên, những bất cập trong việc xử lý vi phạm hành chính đang là một thực tế gây khó khăn cho lực lượng thực thi công vụ, làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước. Để luật đi vào cuộc sống, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân thì sự phối hợp chặt giữa các lực lượng thực thi pháp luật, sự quan tâm của các ngành địa phương, của các cơ quan chức năng là hết sức cần thiết. 
Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
Trong những năm qua, tỉnh ta luôn xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, do vậy tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật tại địa phương.