Khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, với chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, không chạy theo thành tích, huy động tốt các nguồn lực, nhất là huy động sức dân  trong xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết nổi bật, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.
Hướng đến nền sản xuất sạch và bền vững
Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chương trình, chính sách hướng tới phát triển nền kinh tế xanh, phát triển bền vững. Trong đó có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi, từ đó đầu tư đổi mới công nghệ, phương thức sản xuất nhằm hướng đến nền sản xuất xanh, sạch và bền vững.
MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc một nhiệm kỳ phát triển
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của MTTQ Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển KT-XH
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và nhiệm vụ của Ngành KHCN hàng năm, hoạt động KH&CN đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả từ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu, tiến bộ KHKT đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các hoạt động về kiểm định, đo lường tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm góp phần ổn định thị trường, hàng hóa được bảo hộ, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các sáng kiến, đề tài khoa học từng bước được gắn kết với nhu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.
Khó khăn trong giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa
Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thời gian qua huyện Lập Thạch đã và đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác giải phóng mặt bằng một số khu công nghiệp trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn.
Những ngôi mộ trên trời rơi xuống
Đất đai luôn là vấn đề lớn của các địa phương, vì dân số ngày càng tăng mà đất đai ngày càng khan hiếm. Nếu như ở các đô thị lớn làn sóng đầu tư bất động sản gây những cơn sốt đất, thì ở Vĩnh Phúc, tỉnh tiếp giáp với thủ đô Hà Nội cũng đang có những cơn sốt đất nhưng là ở thị trường bất động sản khác, thị trường của những ngôi mộ.