Huyện Lập Thạch sắp xếp tinh gọn bộ máy
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Lập Thạch bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.
Tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao chất lượng hoạt động
Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, Đảng ủy phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở địa phương.
Xã Đồng Ích thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy
Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, thể hiện sự quyết tâm, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021. Qua đó, từng bước sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 
Mái ấm của những mảnh đời bất hạnh
Thực hiện đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, sau khi tổ chức lại trung tâm công tác xã hội và trung tâm bảo trợ xã hội, nhiệm vụ của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh ngày càng nhiều hơn. Để đáp ứng với tình hình mới, Trung tâm đã có nhiều thay đổi về phương thức hoạt động theo hướng tích cực, không chỉ là nơi hỗ trợ, phát triển cộng đồng, cung cấp các dịch vụ công mà trung tâm còn trở thành mái nhà đặc biệt chan chứa tình yêu thương, ấm áp của những mảnh đời không may mắn trong xã hội. 
Huyện Yên Lạc sắp xếp, tinh giản bộ máy
Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Huyện ủy Yên Lạc đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu nhằm đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Chuyển biến tích cực trong thực hiện Đề án 01
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, đã có những chuyển biến tích cực. Bộ máy chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ đã từng bước được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.