Thống nhất từ nhận thức tới hành động trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, nhằm thống nhất nhận thức, hành động, với quyết tâm chính trị cao, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo đã đề ra những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các trường học.
Chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở huyện Sông Lô
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, các cấp uỷ Đảng huyện Sông Lô đã tích cực vào cuộc, lãnh đạo hiệu quả, cụ thể hoá từng nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. 
Tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Vĩnh Phúc
Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ"; ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là các văn bản có tầm quan trọng đặc biệt, cần được quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Tam Dương tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng
Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đảng. Đây được coi là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới, đặc biệt là khi Đảng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Tam Dương.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường nâng cao vai trò lãnh đạo của Tổ chức cơ sở Đảng
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường đã nâng cao vai trò lãnh đạo của Tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong gương mẫu của từng đảng viên, lấy kết quả điều tra giải quyết các vụ án làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên.  
Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Với mục đích tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, sau một thời gian triển khai, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cấp ủy, chính quyền các địa phương. Biểu hiện cụ thể, rõ nét nhất đó chính là sự thay đổi trong nhận thức, thái độ làm việc và phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở.