Kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND
Ngày 24/10/2017, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng; Ngày 18/12/1018 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Đây là một chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời cho những người thôi việc tự nguyện ổn định cuộc sống nhằm góp phần thực hiện thành công Đề  án số 01 của  BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. 
Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp
Từ đầu năm đến nay, HĐND các cấp đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, khẳng định rõ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND đã nỗ lực cố gắng cùng với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.
Nhìn lại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI
Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày, từ 11 đến hết ngày 12/7 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội. 
Thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh
Nhằm triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành và trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nhiều chính sách cũng như văn bản chỉ đạo công tác khám chữa bệnh và khám chữa bệnh BHYT. Trong đó nổi bật là các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế công lập; chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Kết quả, chất lượng nguồn nhân lực y tế ngày càng được nâng cao với đội ngũ y bác sỹ được đào tạo chuyên sâu; trang thiết bị y tế được đầu tư, nâng cấp với nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng được cơ bản nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân.
Thực hiện Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND
Ngày 22/12/2015, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, hàng chục ngàn người đã được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.
Thực hiện Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Ngày 22/12/2014 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 -2020. Sau hơn 4 năm thực hiện, Nghị quyết đi vào cuộc sống đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.