Đặt nhiều kỳ vọng vào Ban chấp hành TW khóa XI
Qua hai ngày làm việc, thảo luận, nghiên cứu kỹ về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, các đại biểu kỳ vọng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá mới.
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Cùng với việc góp ý về nhiều nội dung, các đại biểu nhấn mạnh đến giải pháp nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Đại hội Đảng XI: Trách nhiệm lịch sử to lớn trước dân tộc
Trên trang nhất các báo ra ngày 12 và 13/1 đều đăng trang trọng các bài về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI với nhiều cách tiếp cận khác nhau.
Tiếp tục thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XI
Sáng 13/1, các đại biểu tiếp tục làm việc tại đoàn, cho ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bao gồm: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng; Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Sáng 12/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khai mạc trọng thể với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Sáng nay (12-1), tại phiên khai mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tại Đại hội XI. Sau đây là toàn văn Văn kiện quan trọng này.
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 12/1/2011, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn khai mạc.
Nếu được đa số đồng ý sẽ bầu trực tiếp Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng XI
Đại diện Ban tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định tại buổi họp báo giới thiệu chương trình Đại hội Đảng XI, sáng 10/1.
Tổng Bí thư kiểm tra công tác phục vụ Đại hội Đảng
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Công tác tổ chức, phục vụ có vai trò rất quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI.