Công văn số 7811/UBND-TH1
Công văn số 7811/UBND-TH1 ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh v/v chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm
Công văn số 7664/UBND-NN2
Công văn số 7664/UBND-NN2 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể
Công văn số 7675/UBND-TH2
Công văn số 7675/UBND-TH2 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ đã ký kết với các đối tác của tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc.
Công văn số 7676/UBND-TH2
Công văn số 7676/UBND-TH2 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v đề xuất các nội dung hợp tác cụ thể với tỉnh Akita, Nhật Bản.
Kế hoạch số 7632/KH-UBND
Kế hoạch số 7632/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v ngăn chặn và phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 7525/UBND-TH1
Công văn số 7525/UBND-TH1 ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh v/v giao nhiệm vụ rà soát các cơ chế chính sách và mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020
Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBDN tỉnh
Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBDN tỉnh Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh
Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc