Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc: 62 năm chặng đường xây dựng và phát triển
62 năm qua, Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Vĩnh Phúc là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc. Thành quả 62 năm xây dựng và phát triển của Đài là tài sản vô cùng quý giá cho những người làm báo phát thanh, truyền hình hôm nay tiếp nối trong thời kỳ mới.