Huyện Yên Lạc sắp xếp, tinh giản bộ máy
Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Huyện ủy Yên Lạc đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu nhằm đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Chuyển biến tích cực trong thực hiện Đề án 01
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, đã có những chuyển biến tích cực. Bộ máy chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ đã từng bước được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Vĩnh Phúc sắp xếp tổ chức lại các hội đặc thù
Thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021, tỉnh Vĩnh Phúc đang sắp xếp, tổ chức lại các hội đặc thù theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 ở Vĩnh Phúc
Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã nghiêm túc triển khai thực hiện và vận dụng sáng tạo các chủ trương, quy định của Nhà nước về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tinh giản biên chế
Sau 2 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh giai đoạn 2016 - 2021”, với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, đến nay số lượng cán bộ biên chế trong bộ máy chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước được tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Tam Dương thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố
Với mục tiêu tổ chức thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã, giảm chi phí hành chính, huyện Tam Dương đã tích cực triển khai các bước thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo đúng kế hoạch.