Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 ở Vĩnh Phúc
Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã nghiêm túc triển khai thực hiện và vận dụng sáng tạo các chủ trương, quy định của Nhà nước về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tinh giản biên chế
Sau 2 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh giai đoạn 2016 - 2021”, với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, đến nay số lượng cán bộ biên chế trong bộ máy chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước được tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Tam Dương thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố
Với mục tiêu tổ chức thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã, giảm chi phí hành chính, huyện Tam Dương đã tích cực triển khai các bước thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo đúng kế hoạch. 
Tinh gọn số lượng - Nâng cao chất lượng
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện chủ trương cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở kiêm nhiệm một số chức danh. Qua hoạt động thực tiễn, nhiều cán bộ kiêm nhiệm đã khẳng định được năng lực và trách nhiệm của mình trên cương vị được giao.
Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Chiều ngày 3/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 và thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.