Yên Lạc thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy
Thực hiện chủ trương nhất thể hoá các chức danh theo Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với Chương trình hành động số 49/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong năm 2018, Huyện ủy Yên Lạc kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ kế cận
Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Đảng ủy thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên đã tập trung bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, chuyên môn vững và dám nghĩ, dám làm.
Vĩnh Phúc chủ động sắp xếp bộ máy tinh gọn
Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Vĩnh Phúc đã chủ động tiến hành hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả.
Huyện Sông Lô sắp xếp tổ chức bộ máy
Thời gian qua huyện Sông Lô đã tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 
Xã Đồng Cương thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc đã tích cực thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đến nay, các chức danh cấp xã, thôn được sắp xếp tinh gọn, hoạt động nề nếp hiệu quả.