Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Chiều ngày 3/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 và thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.
Vĩnh Phúc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
Với sự chỉ đạo quyết liệt, phương pháp khoa học, sau gần 2 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 -2021 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy, các cơ quan, đơn vị đều hoạt động ổn định; tinh thần, hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức được nâng cao.
Yên Lạc thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy
Thực hiện chủ trương nhất thể hoá các chức danh theo Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với Chương trình hành động số 49/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong năm 2018, Huyện ủy Yên Lạc kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ kế cận
Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Đảng ủy thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên đã tập trung bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, chuyên môn vững và dám nghĩ, dám làm.
Vĩnh Phúc chủ động sắp xếp bộ máy tinh gọn
Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Vĩnh Phúc đã chủ động tiến hành hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả.