Huyện Sông Lô sắp xếp tổ chức bộ máy
Thời gian qua huyện Sông Lô đã tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 
Xã Đồng Cương thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc đã tích cực thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đến nay, các chức danh cấp xã, thôn được sắp xếp tinh gọn, hoạt động nề nếp hiệu quả.
Sở Y tế sắp xếp tổ chức bộ máy
Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện khá hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
Thực hiện Đề án 01 - Cách làm ở xã Trung Mỹ
Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, Đảng ủy xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đã tập trung rà soát, sắp xếp giảm nơi thừa, năng lực yếu đồng thời phát huy vai trò của các cán bộ chủ chốt, người uy tín, già làng, trưởng bản để tạo được sự đồng thuận và ủng hộ trong toàn nhân dân. 
Thường trực Huyện ủy Tam Đảo làm việc với MTTQ và các đoàn thể
Thường trực Huyện ủy Tam Đảo vừa làm việc với lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thuộc huyện để nghe báo cáo về tình hình sau khi thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh; chương trình công tác trọng tâm; chương trình giám sát năm 2018 của Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thuộc huyện.