Sở Y tế sắp xếp tổ chức bộ máy
Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện khá hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
Thực hiện Đề án 01 - Cách làm ở xã Trung Mỹ
Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, Đảng ủy xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đã tập trung rà soát, sắp xếp giảm nơi thừa, năng lực yếu đồng thời phát huy vai trò của các cán bộ chủ chốt, người uy tín, già làng, trưởng bản để tạo được sự đồng thuận và ủng hộ trong toàn nhân dân. 
Thường trực Huyện ủy Tam Đảo làm việc với MTTQ và các đoàn thể
Thường trực Huyện ủy Tam Đảo vừa làm việc với lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thuộc huyện để nghe báo cáo về tình hình sau khi thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh; chương trình công tác trọng tâm; chương trình giám sát năm 2018 của Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thuộc huyện.
Huyện Bình Xuyên thực hiện hiệu quả Đề án 01
Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 được triển khai thực hiện đã tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Bình Xuyên, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả công việc.
Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 ở Vĩnh Phúc
Qua gần 2 năm triển khai Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, với sự quyết liệt và thống nhất của cả hệ thống chính trị, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
Xã Hoàng Hoa sớm hoàn thành việc tinh gọn bộ máy theo Đề án số 01
Kiên quyết thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ là giải pháp được Trung ương chỉ ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện giải pháp này, các cấp, các ngành trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương.