Huyện Bình Xuyên thực hiện hiệu quả Đề án 01
Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 được triển khai thực hiện đã tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Bình Xuyên, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả công việc.
Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 ở Vĩnh Phúc
Qua gần 2 năm triển khai Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, với sự quyết liệt và thống nhất của cả hệ thống chính trị, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
Xã Hoàng Hoa sớm hoàn thành việc tinh gọn bộ máy theo Đề án số 01
Kiên quyết thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ là giải pháp được Trung ương chỉ ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện giải pháp này, các cấp, các ngành trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương.
Tam Dương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế
Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh uỷ, huyện Tam Dương đã sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo gọn nhẹ, khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả.
Những chuyển biến tích cực từ mô hình ghép tổ dân phố
“Đề án ghép các tổ dân phố” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021. Đến thời điểm này, phường Trưng Trắc đã hoàn thành xong việc ghép tổ dân phố trên địa bàn phường và bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.
Thị trấn Hoa Sơn nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, kiêm tổ trưởng tổ dân phố
Thực hiện Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đến nay thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch đã hoàn thành việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn. Trong đó, thực hiện thành công việc nhất thể  hóa chức danh bí thư chi bộ, kiêm tổ trưởng tổ dân phố.