Thị xã Phúc Yên thực hiện hiệu quả Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy
Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay, thị xã Phúc Yên đang tích cực triển khai từng bước nội dung Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.  
Xã Đồng Ích quyết liệt sắp xếp tổ chức để tinh giản bộ máy
Thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2021, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã xây dựng chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách cụ thể và cân đối nguồn lực để tổ chức thực hiện đề án trên quan điểm quyết liệt nhưng thận trọng, dân chủ, khách quan, khoa học, đảm bảo sự ổn định và phát triển.
Khi tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy
Cán bộ, đảng viên cấp xã là những người trực tiếp tổ chức thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Sự gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của họ sẽ tăng cường niềm tin, tạo đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
Xã Thái Hòa thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối, thời gian qua, Đảng ủy xã Thái Hoà, huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của địa phương.
Bình Xuyên sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách
Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn theo hướng tinh gọn, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vì vậy huyện Bình Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án theo đúng kế hoạch đề ra.
Tam Đảo giảm được 759 cán bộ không chuyên trách
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Tam Đảo đã tập trung thực hiện tốt Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đến nay, việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực.