Quyết định số 2159/QĐ-UBND
Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Công văn số 6989/UBND-NN2 ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 6989/UBND-NN2 ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh
Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh
Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh v/v Ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Kế hoạch số 6831/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh
Kế hoạch số 6831/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2018-2025 để thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-Ttg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ