Công văn số 258/STTTT-BCVT ngày 31/3/2020 của Sở TT&TT
Công văn số 258/STTTT-BCVT ngày 31/3/2020 của Sở TT&TT v/v triển khai hoạt động Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
Công văn số: 2328/UBND-HCC1 ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh
Công văn số: 2328/UBND-HCC1 ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh v/v phối hợp giải quyết công việc trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Công văn số: 2325/UBND-VX1 ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh
Công văn số: 2325/UBND-VX1 ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh v/v tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy
Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy Về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19