Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh
Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Kế hoạch 3339/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh
Kế hoạch 3339/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh V/v tổ chức Hội nghị đánh giá công tác, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và nghiệp vụ rà soát, đơn giản hóa chế độ Báo cáo cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2018.
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh V/v Quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng.
Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh
Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy chế trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Công văn số 3391/UBND-TH2 ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 3391/UBND-TH2 ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh V/v đề xuất việc hỗ trợ thông tin dự án để vận động doanh nghiệp kiều bào tham gia đầu tư.
Công văn số 3390/UBND-TH2 ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 3390/UBND-TH2 ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh V/v hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật Đài PTTH tỉnh theo lộ trình số hóa truyền hình giai đoạn 2016-2020.
Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh
Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.