Công văn số 1242/QĐ-UBND ngày 16/5/2019
Vv sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Thể lệ giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019
Thực hiện Quyết định số 722-QĐ/TU ngày 27/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí xuất bản; văn bản số 8290/UBND-TH2 ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh đồng ý chủ trương với nhiệm vụ năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày  23 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019.