Công văn số 423/UBND-TH3
V/v phát động phong trào thi đua năm 2018
Công văn số 422/UBND-TH3
Công văn số 422/UBND-TH3 ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
Công văn số 420/UBND-NN1
Công văn số 420/UBND-NN1 ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh về việc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 10026/UBND-NN1 ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh
Quyết định số 69/QĐ-UBND
Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Công văn Số: 54/BNN-KHCN
V/v xin ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính Phủ về Khuyến nông
Công văn số 186/UBND-NN3
Công văn số 186/UBND-NN3 ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh V/v góp ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về khuyến nông.
Công văn số 184/UBND-TH2
Công văn số 184/UBND-TH2 ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh V/v đồng ý tiếp nhận và giao Chủ khoản viện trợ dự án do Tổ chức KFHI, Hàn Quốc tài trợ.
Công văn số 133/UBND-TH2
Công văn số 133/UBND-TH2 ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh V/v người nước ngoài đến khảo sát tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lao Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh