Công văn số 156/TTTNMT-DVSK
Công văn số 156/TTTNMT-DVSK Vv tổ chức Cuộc vận động Sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương
Công văn số 908/SLĐTBXH-VLATLĐ
Công văn số 908/SLĐTBXH-VLATLĐ Vv đề nghị phối hợp thông báo triển khai tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2018
Thông báo số 91/TB-UBND
Thông báo số 91/TB-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh
Thông báo số 90/TB-UBND
Thông báo số 90/TB-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2018.
Công văn số 4223/UBND-NC2
Công văn số 4223/UBND-NC2 ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh V/v sử dụng Hệ dữ liệu VBQPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
Công văn số số 4213/UBND-TH2
Công văn số số 4213/UBND-TH2 ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh V/v đề xuất việc bổ sung kinh phí tổ chức Giải báo chí tỉnh năm 2018 và tăng giá trị giải thưởng Giải báo chí tỉnh hàng năm.
Công văn số 4079/UBND-TH2
Công văn số 4079/UBND-TH2 ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện quy trình nhận Huân chương do nước ngoài trao tặng.
Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Văn bản số 4096/UBND-NC2
Văn bản số 4096/UBND-NC2 ngày 06/6/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT ngày 04/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải