Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh.
CÔNG ĐIỆN KHẨN CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐIỆN (Số 01/CĐ – UBND NGÀY 7.1.2011) Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh.  
Chỉ thị của UBND tỉnh triển khai các giải pháp chống hạn vụ Đông Xuân 2010 - 2011
Ngày 10/12/2010 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND v/v triển khai các giải pháp cấp bách chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2010 – 2011. Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử giới thiệu toàn văn Chỉ thị nói trên như sau:
Nghị định Số:61/2009NĐ-CP ngày 27/4/2009 của Chính Phủ