Quyết định 770/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh
Quyết định 770/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025
Công văn số 2215/UBND-NC2
Công văn số 2215/UBND-NC2 ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh V/v kiểm tra, xử lý xe ô tô cơi nới thành, thùng trái quy định
Công văn số 2163/UBND-HCC2 ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 2163/UBND-HCC2 ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh V/v giải quyết khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn ngày 25/3/2018 tại Công ty TNHH Vina Korea
Công văn số 2053/UBND-KT3 ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 2053/UBND-KT3 ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh V/v quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn gửi thẩm định báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN do địa phương quản lý theo niên độ ngân sách năm 2017
Công văn số 2095/UBND-TH1 ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 2095/UBND-TH1 ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện Thông báo số 1118-TB/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp các tổ chức Hội có tính chất đặc thù các cấp.
Kế hoạch 2074/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh
Kế hoạch 2074/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh V/v Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 2057/UBND-KT4 ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 2057/UBND-KT4 ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh V/v chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện, tham mưu thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh
Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình tổng thể của ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.
Công văn số 2005/UBND-KT4 ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 2005/UBND-KT4 ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc chủ động nắm bắt tình hình, hỗ trợ Công ty TNHH vina Korea khắc phục hậu quả, sớm ổn định hoạt động sản xuất; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.