Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Nghị quyết số: 40/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019
Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi một số nội dung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên...