Công văn số 5768/UBND-NC2
Công văn số 5768/UBND-NC2 ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Công văn 5688/UBND-KT1
Công văn 5688/UBND-KT1 ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hướng dẫn phân loại đầu tư công cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
Kế hoạch số 5687/KH-UBND
Kế hoạch số 5687/KH-UBND ngày 1/8/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Công văn 5686/UBND-KT1
Công văn 5686/UBND-KT1 ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh v/v tổ chức thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững.
Công văn số 5667/UBND-CN2
Công văn số 5667/UBND-CN2 ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh V/v thúc đẩy hoạt động sáng kiến và ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn cuộc sống
Công văn số 5649/UBND-NC1
Công văn số 5649/UBND-NC1 ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện