Văn bản số 4080/UBND-TH2
Văn bản số 4080/UBND-TH2 ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh về việc kế hoạch tổ chức Ngày Yoga quốc tế lần thứ 4 năm 2018 tại Vĩnh Phúc
Công văn số 3994/UBND-NC2
Công văn số 3994/UBND-NC2 ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT
Công văn số 28/PCTT-VP
Công văn số 28/PCTT-VP ngày 5/6/2018 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ chứa xả lũ
Công văn số 4027/UBND-TH1
Công văn số 4027/UBND-TH1 ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế
Công văn số 280/STTTT-TTBCXB
Công văn số 280/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ 3
Chỉ thị số 04/CT-CTUBND
Chỉ thị số 04/CT-CTUBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2018
Công văn số 3951/UBND-NN4
Công văn số 3951/UBND-NN4 ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh V/v xin đầu tư xây dung Nhà máy xử lý rác thải phát điện công nghệ cao của Công ty Cổ phần HULK ENERGY
Công văn số 3943/UBND-TH1
Công văn số 3943/UBND-TH1 ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Đề án số 01-ĐA/TU và tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ
Công văn số 3911/UBND-TH1
Công văn số 3911/UBND-TH1 ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ