Kế hoạch số 8693/KH-UBND
Kế hoạch số 8693/KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Công văn số 8706/UBND-TH1
Công văn số 8706/UBND-TH1 ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Về việc khắc phục tồn tại, hạn chế đối với việc cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan đơn vị
Công văn số 8687/UBND-VX3
Công văn số 8687/UBND-VX3 ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh V/v chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Công văn số 8704/UBND-TH2
Công văn số 8704/UBND-TH2 ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh V/v báo cáo tổng kết Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013 - 2017 và xây dựng Chương trình cho giai đoạn tiếp theo.
Công văn số 8684/UBND-TH2
Công văn số 8684/UBND-TH2 ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh V/v xây dựng báo cáo tình hình quan hệ hợp tác với CHDCND Lào.
Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND
Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND v/v hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng
Kế hoạch số 8683/KH-UBND
Kế hoạch số 8683/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị Quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh  về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng