Kế hoạch số 3862/KH-UBND
Kế hoạch số 3862/KH-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực ....
Công văn số 90/HD-MTTQ-BTT
Công văn số 90/HD-MTTQ-BTT ngày 29/5/2018 Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỷ 2019-2024
Công văn số 3907/UBND-NN4
Công văn số 3907/UBND-NN4 ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh V/v kiểm tra, xử lý và giải quyết dứt điểm việc đốt chất thải ở khu vực Gò Đồng Lào, xã Kim Long, huyện Tam Dương.
Công văn số 3901/UBND-TH2
Công văn số 3901/UBND-TH2 ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh V/v góp ý vào dự thảo Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2018-2025.
Quyết định số 1189/QĐ-UBND
Quyết định số1189/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần
Công văn số 3846/UBND-NN4
Công văn số 3846/UBND-NN4 ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn về việc quan trắc nước thải nguồn tiếp nhận nước thải cho Công ty TNHH Sejin Electronics Vina
Công văn số 3845/UBND-NN5
Công văn số 3845/UBND-NN5 ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh V/v xin thay đổi địa điểm thực hiện đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Trọng Hiếu
Công văn số 3731/UBND-KT1
Công văn số 3731/UBND-KT1 ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh V/v tổ chức thực hiện Nhị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018
Công văn số 3732/UBND-NN4
Công văn số 3732/UBND-NN4 ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh V/v chuẩn bị Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.