Thông báo số 110/TB-UBND
Thông báo số 110/TB-UBND 30/7/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Lê Duy Thành tại cuộc họp nghe UBND huyện Vĩnh Tường báo cáo tiến độ triển khai dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường
Công văn số 5603/UBND-VX4
Công văn số 5603/UBND-VX4 ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Về việc triển khai và tổ chức thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW
Công văn số 5569/UBND-KT1
Công văn số 5569/UBND-KT1 ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018
Công văn số 5567/UBND-TH1
Công văn số 5567/UBND-TH1 ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Về việc thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI
Công văn số 5565/UBND-TH1
Công văn số 5565/UBND-TH1 ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2019
Công văn số 5485/UBND-NN3
Công văn số 5485/UBND-NN3 ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh v/v tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2012-2017 và định hướng triển khai 2018-2020
Công văn số 5458/UBND-VX 1
Công văn số 5458/UBND-VX 1 ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ