Công văn số 8807/UBND-KT1 ngày 6/11/2018
Công văn về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra
Công văn số 8721/UBND-VX4 ngày 02/11/2018
Công văn về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn Số: 27/2018/QĐ-UBND
Quyết định về việc Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính
Quyết định về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên
Công văn số 1807/SLĐTBXH-VLATLĐ
Công văn số 1807/SLĐTBXH-VLATLĐ V/v phối hợp tuyên truyền nội dung Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn về việc thực hiện thông báo kết luận số 318/TB-VPCP
Công văn về việc thực hiện thông báo kết luận số 318/TB-VPCP ngày 27/8/2018 của Văn phòng Chính phủ