Công văn số 8614/UBND-TH1
Công văn số 8614/UBND-TH1 ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và hợp đồng lao động tại các sở ngành, UBND các huyện, thành, thị
Nghị quyết về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025 của BCH Đảng bộ tỉnh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; nhằm đầu tư xây dựng kết kếu hạ tầng đô thị, tiến tới xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 20/10/2017, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết  số 04-NQ/TU về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025.
Công văn số 8622/UBND-NC1
Công văn số 8622/UBND-NC1 ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Quyết định 3039/QĐ-UBND
Quyết định 3039/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Thông báo số 180 /TB-UBND
Thông báo số 180 /TB-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại Hội nghị nghe Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan báo cáo CT công tác đối ngoại, CT xúc tiến tư năm 2018.
Nghị quyết Trung ương 6 về công tác dân số trong tình hình mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 21 -NQ/TW) về công tác dân số trong tình hình mới. Sau đây là toàn văn Nghị quyết
Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 25/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW). Sau đây là toàn văn Nghị quyết.
Nghị quyết Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20 -NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Sau đây là  toàn văn Nghị quyết: