Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
Công văn số 6989/UBND-NN2 ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh
Công văn số 6989/UBND-NN2 ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh
Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh
Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh v/v Ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Kế hoạch số 6831/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh
Kế hoạch số 6831/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2018-2025 để thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-Ttg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ