Quyết định số 3562/QĐ-UBND
Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các huyện, thành phố, thị xã - tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số10313/UBND-TH2
Công văn số10313/UBND-TH2 ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh V/v người nước ngoài đến nghiên cứu điền dã trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 10270/UBND-NN3
Công văn số 10270/UBND-NN3 ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR, BVR
Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh theo NQ số 57/2016/NQ-HĐND
Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh V/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017
Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới
Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh để cho vay đối với người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh