Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
Kế hoạch 1975/KH-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh
Kế hoạch 1975/KH-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh V/v kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Công văn số 1800/UBND-KT4
Công văn số 1800/UBND-KT4 ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2018 đã giao các đơn vị, địa phương
Công văn số 1770/UBND-TH2
Công văn số 1770/UBND-TH2 ngày 19/3/2018 V/v xem xét tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS.
Công văn số 1780/UBND-TH3
Công văn số 1780/UBND-TH3 ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh V/v tang lễ nguyên Thủ tướng Chính Phủ Phan Văn Khải với nghi thức Quốc tang vào 02 ngày 20 và 21/3/2018.
Thông báo số 39/UBND- NN2
Thông báo số 39/UBND- NN2 ngày 16/3/ 2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị số 08/CT-TTg
Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/03/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan
Công văn số 1676/UBND-NN3V/v
Công văn số 1676/UBND-NN3V/v ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh tăng cường phòng trừ chuột hại, bảo vệ mùa màng