Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ
Thông báo số 179/TB-UBND
Thông báo số 179/TB-UBND ngày 25/10/2018 về kết luận của đồng chí Lê Duy Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH
Chỉ thị số 13/CT-UBND
Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND...