Thông báo số 177/TB-UBND
Thông báo số 177/TB-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về Kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2017
Công văn số 8492/UBND-HCC1
Công văn số 8492/UBND-HCC1 ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về việc đôn đốc khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành các quyết định về TTHC
Công văn số 8461/UBND-TH2
Công văn số 8461/UBND-TH2 ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2017; phương hướng công tác đối ngoại năm 2018
Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 8332/UBND-NN1
Công văn số 8332/UBND-NN1 ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh V/v tiếp tục rà soát, đăng ký chương trình công tác với UBND tỉnh.
Kế hoạch số 8440 /KH-UBND
Kế hoạch số 8440/KH-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính Phủ về việc TH Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của TU Đảng về tăng cường sự LĐ của Đảng với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau đây là toàn văn Nghị quyết:
Chỉ thị số 39/CT-TTg
Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
Công văn số 8228/UBND-TH1
Công văn số 8228/UBND-TH1 ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2017