Công văn số 10189 /UBND-VX3
Công văn số 10189 /UBND-VX3 ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường quản lý đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 3519/QĐ-UBND
Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định 3473/QĐ-UBND
Quyết định 3473/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Đề án chuyển đổi Phòng công chứng số 3 tỉnh Vĩnh Phúc thành văn phòng công chứng
Kế hoạch số 10130/KH-UBND
Kế hoạch số 10130/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
Công văn số 10120/UBND-TH2
Công văn số 10120/UBND-TH2 ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh V/v đồng ý tiếp nhận và giao Chủ khoản viện trợ Dự án do tổ chức VECO (Bỉ) tài trợ.
Công văn số 10119/UBND-TH2
Công văn số 10119/UBND-TH2 ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện các thủ tục liên quan đến Chương trình viện trợ của ĐSQ Nhật Bản cho UBND xã Hợp Châu
Công văn số 10114/UBND-TH2
Công văn số 10114/UBND-TH2 ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh V/v báo cáo số liệu đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại Việt Nam.