Công văn số 1203/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 23/7/2018
Công văn số 1203/SLĐTBXH-VLATLĐ Vv thông tin về kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính năm 2018 cho người lao động về nước đúng hạn
Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/7/2018
Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Thông báo số 108/TB-UBND
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2018.
Quyết định số 1668/QĐ-UBND
Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh V/v thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 5353/UBND-CN3
Công văn số 5353/UBND-CN3 ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh V/v nghiêm túc thực hiện Quy chế Quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc.