Nghị quyết số: 38/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết số: 37/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị quyết số: 31/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng