Nghị quyết số 38/NQ-HĐND
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh về KH điều chỉnh đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch số 3634/KH-UBND
Kế hoạch số 3634/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh V/v nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021
Kế hoạch số 3717/KH-UBND
Kế hoạch số 3717/KH-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018)
Chỉ thị số 14/CT-TTg
Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.
Công văn số 3684/UBND-NN4
Công văn số 3684/UBND-NN4 ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh V/v hỗ trợ hạ tầng cấp điện, nước cho Nhà máy xử lý rác thải thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương.
Công văn số 3721/UBND-NN5
Công văn số 3721/UBND-NN5 ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh V/v xin thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm VLXD tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô của Công ty TNHH MTV TM và Khai thác khoáng sản Miền Bắc.
Nghị quyết số 28-NQ/TW
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Chỉ thị số 13/CT-TTg
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019