Công văn số 7554 /UBND-VX1
Công văn số 7554 /UBND-VX1 ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2017
Thông báo số 161/TB-UBND
Thông báo số 161/TB-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về Kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2017
Kế hoạch số 7516/KH-UBND
Kế hoạch số 7516/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 28/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế...
Kế hoạch số 42/KH-TTHĐND
Kế hoạch số 42/KH-TTHĐND ngày 25/9/2017 của HĐND tỉnh V/v tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2017) của HĐND tỉnh