Quyết định số 1138/QĐ-UBND
Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 3600/UBND-VX3
Công văn số 3600/UBND-VX3 ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018
Công văn số 3548/UBND-KT3
Công văn số 3548/UBND-KT3 ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Thông báo số 18/TB-HDND
Thông báo số 18/TB-HDND ngày 23/5/2018 của HĐND tỉnh V/v thông báo kết luận của Thường trược HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp giữa năm 2018)
Nghị quyết số 27-NQ/TW
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Kế hoạch số 3517/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh
Kế hoạch số 3517/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.
Công văn số 3550/UBND-NN5
Công văn số 3550/UBND-NN5 ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh V/v đề nghị giải quyết ô nhiễm môi trường tại Bãi rác tạm KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
Quyết định 1122/QĐ-UBND
Quyết định 1122/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc