Quyết định số 2757/QĐ-UBND
Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về ban hành Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc.
Công văn số 8119/UBND-NN5
Công văn số 8119/UBND-NN5 ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 và Văn bản số 6667/VPCP-CN ngày 27/6/2017
Công văn số 8121/UBND-TH1
Công văn số 8121/UBND-TH1 ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Thông báo số 173/TB-UBND
Thông báo số 173/TB-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân vốn đầu tư đến hết ngày 30/9/2017 những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất việc thu hồi, điều chuyển vốn theo quy định
Công văn số 8062/UBND-TH1
Công văn số 8062/UBND-TH1 ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC nhằm phục vụ việc đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017