Công văn số 5288/UBND-NN4
Công văn số 5288/UBND-NN4 ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh v/v đề nghị sử dụng diện tích mặt bằng mỏ sau khi đóng cửa mỏ để tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh tại cơ sở chế biến nguyên liệu gốm sứ tại xã Quảng yên huyện Sông Lô
Thông báo số 105/TB-UBND
Thông báo số 105/TB-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị ngày 03/7/2018 về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU và Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng ..
Kế hoạch số 5306/KH-UBND
Kế hoạch số 5306/KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh v/v tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 2013 – 2018)
Công văn số 5206/UBND-TH1
Công văn số 5206/UBND-TH1 ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Về việc thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh tại báo cáo số 33 ngày 28/6/2018
Công văn số 5227/UBND-KT3
Công văn số 5227/UBND-KT3 ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc rà soát, xác định mức độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị SNCL khối tỉnh giai đoạn 2018-2020
Công văn số 5244/UBND-TH2
Công văn số 5244/UBND-TH2 ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh v/v cho ý kiến để gia hạn Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức VNHELP.
Công văn số 5243/UBND-TH2
Công văn số 5243/UBND-TH2 ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện chủ trương hỗ trợ đào tạo lưu học sinh cho các tỉnh Bắc Lào năm 2018 - 2019.