Thể lệ giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019
Thực hiện Quyết định số 722-QĐ/TU ngày 27/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí xuất bản; văn bản số 8290/UBND-TH2 ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh đồng ý chủ trương với nhiệm vụ năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày  23 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019. 
Thể lệ và gợi ý Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/BTGTU, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019; để Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung Kế hoạch, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi và gợi ý trả lời câu hỏi của cuộc thi  như sau:
Công văn số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019
Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Công văn số 109/TB-MTNATL ngày 22/3/2019
Thông báo số 1 Festival nhiếp ảnh trẻ năm 2019
Thông báo số 55/TB-SKHĐT ngày 23/4/2019
Thông báo Vv chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp