Nghị quyết số: 40/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người được Công an tỉnh tuyển chọn tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi đường sắt giao nhau với đường bộ không có nhân viên đường sắt gác
Nghị quyết số: 38/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết số: 37/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị quyết số: 31/2017/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng