Quyết định 51/2017/QĐ-UBND
Quyết định 51/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc.
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Tổ chức lại Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo thành Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Công văn số 10026/UBND-NN1
Công văn số 10026/UBND-NN1 ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh V/v thể thức, nội dung các văn bản trình UBND tỉnh
Chỉ thị số 14/CT-CT ngày 15/12/2017
Chỉ thị số 14/CT-CT ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Về việc ứng phó với bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018 và các vụ tiếp theo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Công văn số 10058/UBND-TH2
Công văn số 10058/UBND-TH2 ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh V/v đề xuất việc giao UBND huyện Yên Lạc làm chủ khoản viện trợ dự án PCPNN.
Công văn số 10057/UBND-TH2
Công văn số 10057/UBND-TH2 ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh V/v đề xuất việc ủy quyền cho ngoại vụ địa phương trao đổi trực tiếp với CQĐD nước ngoài tại Việt Nam.
Quyết định số 3492/QĐ-UBND
Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự toán, cấp kinh phí và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hỗ trợ sản xuất ngô biến đổi gen vụ Đông Xuân năm 2017-2018
Công văn số 10022/UBND-TH2
Công văn số 10022/UBND-TH2 ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh V/v xem xét lại việc đề xuất chủ trương Dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật theo lộ trình số hóa giai đoạn II.