Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018
Quyết định về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 9179/UBND-KT3 ngày 20/11/2018
Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số: 8999/UBND-CN1NGÀY 13/11/2018
Công văn về việc nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh
Công văn số 1567/TTg-NN ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 9015/UBND-THCB ngày 14/11/2018
Công văn về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí