Thông báo số 33/TB-UBND
Thông báo số 33/TB-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe UBND huyện Tam Đảo báo cáo về công tác Bồi thường GPMB
Công văn số 1524/UBND-TH1
Công văn số 1524/UBND-TH1 ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh V/v công khai xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
Kế hoạch số 1511/KH-UBND
Kế hoạch số 1511/KH-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh V/v thi sát hạch công chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018.
Công văn số 1413/UBND-TH1
Công văn số 1413/UBND-TH1 ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện kết luận tại buổi làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 1 năm 2018.
Công văn số 1462/UBND-TH2
Công văn số 1462/UBND-TH2 ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh V/v làm việc với đại diện công ty AISES, Nhật Bản về hỗ trợ các trang trại thanh long, huyện Lập Thạch.
Công văn số 1339/UBND-KT3
Công văn số 1339/UBND-KT3 ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh V/v Xác định mức độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 và giai đoạn 2018-2020
Công văn số 1364/UBND-VX3
Công văn số 1364/UBND-VX3 ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT một cừa điện tử
Chỉ thị số 07/CT-TTg
Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 ...
Chương trình công tác của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
Chương trình công tác của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018