Công văn số 1558/UBND-NN5
Công văn số 1558/UBND-NN5 ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2018
Thông báo số 35/TB-UBND
Thông báo số 35/TB-UBND ngày 13/ 3/ 2018 của UBND tỉnh về kết luận của phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe Sở Nông nghiệp & PTNT (đơn vị tư vấn) báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch nông, lâm nghiệp thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc ....
Thông báo số 36/TB-UBND
Thông báo số 36/TB-UBND ngày 13/ 3/ 2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì về tiến độ và kế hoạch triển khai dự án ODA và vay vốn ưu đãi do ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài (VPMO) làm chủ đầu tư
Công văn số 1545/UBND-TH2
Công văn số 1545/UBND-TH2 ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh V/v đồng ý chủ trương tổ chức chương trình biểu diễn của nhóm nhạc Ấn Độ tại Vĩnh Phúc.
Công văn số 1510/UBND-TH1
Công văn số 1510/UBND-TH1 ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị
Công văn số 1351/UBND-KT1
Công văn số 1351/UBND-KT1 ngày 02/ 03/ 2018 của UBND tỉnh Về việc thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công