Chỉ thị số 37/CT-TTg
Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 21/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương
Công văn số 7326/UBND-VX3
Công văn số 7326/UBND-VX3 ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh
Công văn số 9974/VPCP-KGVX
Công văn số 9974/VPCP-KGVX ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học