Hướng dẫn Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ngày 28/11/2013 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII ( sau đây gọi là Hiến pháp). 
Chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
Tiếp theo Công văn số 178-CV/TW, ngày 31-12-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Văn phòng Trung ương Đảng xin gửi các đồng chí Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, để phục vụ quán triệt, thực hiện tốt chủ trương này của Đảng và Nhà nước.
Triển khai thi hành Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.
Thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2013 – 2014
Số: 7621 /UBND - NN3V/v chỉ đạo gieo cấy và chống hạn Đông Xuân 2013-2014
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
Thực hiện Công văn số 5572 – CV/BTGTW ngày 13/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; nhằm giúp các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc và các đơn vị có tài liệu để phổ biến, tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII ( Tài liệu do Đoàn thứ ký kỳ họp biên soạn).