Công văn số: 1644/SLĐTBXH-VLATLĐ
Công văn số: 1644/SLĐTBXH-VLATLĐ v/v thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản.
Công văn số: 647/STTTT-TTBCXB
Công văn số: 647/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" làn thứ III
Kế hoạch số 150/KH-UBND
Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025