Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh V/v tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội và Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 108/UBND-TH2
Công văn số 108/UBND-TH2 ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh V/v đồng ý chủ trương cho lập dự án Đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật theo lộ trình số hóa giai đoạn II.
Công văn số 106/UBND-NC1
Công văn số 106/UBND-NC1 ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí vũ khí, vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ và pháo
Công văn 10521/UBND-KT3
Công văn 10521/UBND-KT3 ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Về việc tăng cường quản lý thuế và thu NSNN
Công văn số 1605-CV/TU
Công văn số 1605-CV/TU ngày 03/01/2018 của TU Vĩnh Phúc V/v thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Ban Bí thư
Công văn số 10520 /UBND-KT3
Công văn số 10520 /UBND-KT3 ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh V/v đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước