Thông báo số 223/TB-UBND
Thông báo số 223/TB-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 12/2017
Nghị quyết số 01/NQ-CP
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Kế hoạch số 10453 /KH-UBND
Kế hoạch số 10453 /KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh V/v hỗ trợ, khuyến khích Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
Thông báo số 221/TB-UBND
Thông báo số 221/TB-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Vũ Việt Văn tại Hội nghị họp Ban chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh đánh giá kết quả giải quyết việc làm năm 2017, giải pháp tăng cường xuất khẩu lao động và giải quyết việc...
Quyết định số 3561/QĐ-UBND
Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 - tỉnh Vĩnh Phúc
Công văn số 10344/UBND-NN3
Công văn số 10344/UBND-NN3 ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020