Công văn số 9536/UBND-TH2
Công văn số 9536/UBND-TH2 ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh V/v đồng ý chủ trương để Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí Vietnam Business Forum (VCCI).
Công văn số 9384/UBND-KT3
Công văn số 9384/UBND-KT3 ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017
Quyết định số 3273/QĐ-UBND
Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
Công văn số 9444/UBND-TH2
Công văn số 9444/UBND-TH2 ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh V/v xây dựng báo cáo công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hợp đồng quốc tế năm 2017.
Kế hoạch số 68-KH/TU
Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 20/11/2017 của Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
Công văn số 9353/UBND-VX3
Công văn số 9353/UBND-VX3 ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường quản lý ATTP tại các trường học trên địa bàn tỉnh