Công văn 10521/UBND-KT3
Công văn 10521/UBND-KT3 ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Về việc tăng cường quản lý thuế và thu NSNN
Công văn số 1605-CV/TU
Công văn số 1605-CV/TU ngày 03/01/2018 của TU Vĩnh Phúc V/v thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Ban Bí thư
Công văn số 10520 /UBND-KT3
Công văn số 10520 /UBND-KT3 ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh V/v đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước
Thông báo số 223/TB-UBND
Thông báo số 223/TB-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 12/2017
Nghị quyết số 01/NQ-CP
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Kế hoạch số 10453 /KH-UBND
Kế hoạch số 10453 /KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh V/v hỗ trợ, khuyến khích Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018