Công văn số 5909/UBND-KT3
Công văn số 5909/UBND-KT3 ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 10/7/2018
Công văn số 5952/UBND-NN3
Công văn số 5952/UBND-NN3 V/v dự kiến mở thêm các cửa xả đáy một số hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.