Công văn số 10058/UBND-TH2
Công văn số 10058/UBND-TH2 ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh V/v đề xuất việc giao UBND huyện Yên Lạc làm chủ khoản viện trợ dự án PCPNN.
Công văn số 10057/UBND-TH2
Công văn số 10057/UBND-TH2 ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh V/v đề xuất việc ủy quyền cho ngoại vụ địa phương trao đổi trực tiếp với CQĐD nước ngoài tại Việt Nam.
Quyết định số 3492/QĐ-UBND
Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự toán, cấp kinh phí và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hỗ trợ sản xuất ngô biến đổi gen vụ Đông Xuân năm 2017-2018
Công văn số 10022/UBND-TH2
Công văn số 10022/UBND-TH2 ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh V/v xem xét lại việc đề xuất chủ trương Dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật theo lộ trình số hóa giai đoạn II.
Công văn số 9874/UBND-NC1
Công văn số 9874/UBND-NC1 ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường tuyên truyền,quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.