Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017
Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới
Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh để cho vay đối với người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh
Công văn số 10189 /UBND-VX3
Công văn số 10189 /UBND-VX3 ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường quản lý đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng khóa 4 (2018-2019)
Quyết định số 3519/QĐ-UBND
Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định 3473/QĐ-UBND
Quyết định 3473/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Đề án chuyển đổi Phòng công chứng số 3 tỉnh Vĩnh Phúc thành văn phòng công chứng