Chỉ thị số 22/CT-TTg
Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
Công văn số 5768/UBND-NC2
Công văn số 5768/UBND-NC2 ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Công văn 5688/UBND-KT1
Công văn 5688/UBND-KT1 ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hướng dẫn phân loại đầu tư công cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.