Kế hoạch số 9870/KH-UBND
Kế hoạch số 9870/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
Công văn số 9796/UBND-KT1
Công văn số 9796/UBND-KT1 ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh Về việc các yếu tố đang cản trở sự hình thành đồng bộ của kinh tế thị trường
Quyết định số46/2017/QĐ-UBND
Quyết định số46/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Chỉ thị số 44/CT-TTg
Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
Công văn số 9685/UBND-TH1
Công văn số 9685/UBND-TH1 ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh V/v báo cáo kết quả 01 năm triển khai nghị quyết TW4, khóa XII
Công văn số 9713/UBND-VX1
Công văn số 9713/UBND-VX1 ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.