Kế hoạch số 10130/KH-UBND
Kế hoạch số 10130/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
Công văn số 10120/UBND-TH2
Công văn số 10120/UBND-TH2 ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh V/v đồng ý tiếp nhận và giao Chủ khoản viện trợ Dự án do tổ chức VECO (Bỉ) tài trợ.
Công văn số 10119/UBND-TH2
Công văn số 10119/UBND-TH2 ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện các thủ tục liên quan đến Chương trình viện trợ của ĐSQ Nhật Bản cho UBND xã Hợp Châu
Công văn số 10114/UBND-TH2
Công văn số 10114/UBND-TH2 ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh V/v báo cáo số liệu đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại Việt Nam.
Quyết định 51/2017/QĐ-UBND
Quyết định 51/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc.
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Tổ chức lại Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo thành Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.