Kế hoạch số 8995/KH-UBND
Kế hoạch số 8995/KH-UBND Tổ chức chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc 2018”
Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND
Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 3171/QĐ-UBND
Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017của UBND tỉnh V/v Phê duyệt bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư năm 2017
Công văn số 8894/UBND-TH2
Công văn số 8894/UBND-TH2 ngày 09/11/2017 V/v nghiên cứu, tổng hợp báo cáo chung tình hình công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011 đến nay.
Công văn số 8893/UBND-TH2
Công văn số 8893/UBND-TH2 ngày 09/11/2017 V/v triển khai một số hoạt động nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.