Chỉ thị số 44/CT-TTg
Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
Công văn số 9685/UBND-TH1
Công văn số 9685/UBND-TH1 ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh V/v báo cáo kết quả 01 năm triển khai nghị quyết TW4, khóa XII
Công văn số 9713/UBND-VX1
Công văn số 9713/UBND-VX1 ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Thông báo số 204/TB-UBND
Thông báo số 204/TB-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tại Hội nghị trực tuyến Triển khai chương trình hành động của Chính Phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện ....
Công văn 9675/UBND-TH2
Công văn 9675/UBND-TH2 ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh V/v xem xét phối hợp tuyên truyền với Báo Thế giới & Việt Nam.
Công văn 9674/UBND-TH2
Công văn 9674/UBND-TH2 ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh V/v xem xét việc bổ sung đối tượng thụ hưởng dự án quản lý rác thải do Tổ chức GRET tài trợ.