Kế hoạch phòng dịch cúm gia cầm H5N1 và hành động ứng phó vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người
Thực hiện Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người; Quyết định số 210/QĐ-BNN-TY ngày 14/02/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người; Chỉ thị số 02/CT-CT ngày tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1 và các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người; Công điện số 02/CĐ-CT ngày 11/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống và sẵn sàng ứng phó với dịch Cúm A (H5N1), A (H7N9) và các chủng vi rút cúm từ gia cầm lây sang người.
Kế hoạch vệ sinh, khử trùng tiêu độc khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-CT ngày 17/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1 và các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm khác có khả năng lây sang người;...
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày 18 tháng 10 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”...
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng
Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong các hộ, đảng viên và nhân dân. 
Thông báo kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn
Thực hiện công văn số 82/TTLĐNN-TCLĐ ngày 20/2/2014 của Trung tâm Lao động nước ngoài về việc thông báo kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn.