Công văn số 602/UBND-TH1 ngày 22/1/2019
Công văn số 602/UBND-TH1 Vv triển khai, thực hiện Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh.
Quyêt định số 04/2019/QĐ-UBND
Quyêt định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND
Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc