Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - tấm gương dám nghĩ, dám làm (09/10/2017 16:39)

Trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Kim Ngọc đã dồn hết tâm huyết và sức lực để tìm tòi, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng chí là tấm gương mẫu mực của người đảng viên cộng sản, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Từ những năm 1960, Bí thư Tỉnh uỷ Kim Ngọc đã sớm nhận ra những hạn chế trong cách quản lý bằng tiếng kẻng, rong công phóng điểm tại các hợp tác xã nông nghiệp lúc bấy giờ. Đó là cách quản lý tập trung quan liêu bao cấp, cha chung không ai khóc. Từ thực tế đó, Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc hiểu rằng cần phải trả lại quyền làm chủ ruộng đất cho người nông dân, gắn thành quả và quyền lợi của người lao động mới tạo được động lực thực sự để phát triển sản xuất, tiến tới thực hiện mục tiêu làm cho nhân dân được ấm no. Nghị quyết 68 về khoán hộ ra đời từ đó và đã giải quyết được vấn đề khó khăn căn bản của người dân lúc bấy giờ đó là lương thực, thực phẩm một cách ổn định. Chủ trương khoán hộ của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mà người khởi xướng là Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc là một hướng đi mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp.

Chủ trương khoán hộ của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, ở thời điểm đó có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí cả ý kiến trái chiều về “khoán hộ”.Nhưng với bản lĩnh kiên cường, nhân cách ngay thẳng và mục tiêu cao cả là vì nhân dân, đồng chí đã vượt qua khó khăn, minh chứng cho cách làm sáng tạo của mình là đúng đắn. Qua đó ngời sáng tấm gương người đảng viên dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc đã để lại tấm gương sáng ngời của người cộng sản, luôn sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Tấm gương cao cả của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ đứng đầu các cấp phấn đấu, rèn luyện và hành động, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong sự nghiệp đổi mới nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Văn Hải     Xem phản hồi

 
Tin khác