Đoàn kết - Tư tưởng cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (01/09/2019 11:11)

Tư tưởng đoàn kết là một trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta, được thể hiện trong cả tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn. Tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành đường lối chiến lược, sức mạnh và là động lực to lớn của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hàm Rồng là thôn được chọn làm điểm triển khai xây dựng rãnh thoát nước thải của xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên. Nhờ có tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong chi bộ và nhân dân trong thôn, hệ thống rãnh thoát nước thải của thôn đã cơ bản hoàn thành, mang lại bộ mặt tươi mới cho thôn dân cư, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tam Hợp là một trong những địa phương đi đầu của huyện Bình Xuyên trong nhiều phong trào, đặc biệt là thực hiện thành công chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Kết quả trên có được từ phát huy tinh thần đại đoàn kết trong đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương.

Là người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong Di chúc, Bác Hồ đã 8 lần nhắc đến từ Đoàn Kết. Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn phát huy cao độ vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố vững chắc sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng với đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện di chúc của Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, đề ra những chủ trương, chính sách đột phá trong xây dựng Đảng, phát triển KTXH, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, phát triển như lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Vĩnh Phúc năm 1963./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác