MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc một nhiệm kỳ phát triển (02/07/2019 09:16)

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của MTTQ Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết mở rộng tập hợp các thành phần, dân tộc, tôn giáo, từ đó làm phong phú về tổ chức và hoạt động, cơ cấu và thành phần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận tổ quốc các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới phương thức tuyên truyền vận động. Đặc biệt là một số địa phương đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động nhân dân, trực tiếp tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở cơ sở, nhờ vậy đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, trọng tâm là đổi mới nội dung, đa dạng hóa các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; chú trọng công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kiến nghị với cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt của Tổ tuyên truyền; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tạo sự đồng thuận và thống nhất hành động trong nhân dân.

Nổi bật là công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng và ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019- 2024”. Thực hiện tốt chương trình phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân”, các phóng sự phản ánh hoạt động của MTTQ các cấp, Trang thôn tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh và Bản tin công tác Mặt trận.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm đã được tổ chức nền nếp, rộng khắp, góp phần xây dựng tình làng, nghĩa xóm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức, lực lượng xã hội được MTTQ và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên không ngừng được nâng lên. Duy trì thường xuyên các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, vận động và phát huy vai trò tích cực của các cá nhân tiêu biểu, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia các hoạt động của Mặt trận và các tổ chức quần chúng ở địa phương.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tạo được sức lan tỏa rộng rãi và được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung mang tính toàn dân, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, được MTTQ các cấp triển khai kịp thời, sâu rộng được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Số gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa liên tục tăng hàng năm cả về số lượng và chất lượng, đến nay đã có 279.811 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89,4% và 1.208 khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 77,3%. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo đời sống nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, hiến công thăm gia xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội, vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới, vừa tổ chức vận động trực tiếp các nguồn lực vừa là cầu nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trực tiếp triển khai giúp đỡ người nghèo. Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã tổ chức vận động được gần 250 tỷ đồng, xây dựng trên 1.500 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hàng nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã chủ động, kịp thời triển khai vận động và ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ gây ra. Từ những kết quả trên đã tạo điều kiện giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống còn 2,11% năm 2018 (giảm 2,82% so với đầu nhiệm kỳ năm 2014).

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tăng cường các hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động; phối hợp tham gia tổ chức các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa Việt, tổ chức các hội chợ, điểm bán hàng Việt tại các địa phương, đồng thời tham gia tích cực vào công tác phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Sau 10 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo thành thói quen mua sắm, tiêu dùng hàng Việt của đại bộ phân nhân dân trong tỉnh .

Việc tổ chức Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt những kết quả tích cực. Các phong trào thi đua như: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”,  “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... đã được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của chính quyền, MTTQ các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền đạt nhiều kết quả thiết thưc.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng các dự án luật, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và các chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. MTTQ các cấp trong tỉnh đã tham gia góp ý xây dựng hơn 2.700 dự thảo văn bản pháp luật và dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Trong đó, tổng hợp được 78.502 lượt ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật dân sự sửa đổi và trên 76.000 lượt ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật hình sự sửa đổi. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hơn 264 nghìn lượt người thông qua nhiều hình thức khác nhau, với hơn 2.630 hội nghị, tập huấn, tuyên truyền pháp luật hoặc gắn với các buổi sinh hoạt chuyên đề ở khu dân cư.

MTTQ thực hiện tốt vai trò chủ trì hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp xây dựng chương trình hành động, đồng thời tổ chức tốt các hội nghị để các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri; vận động nhân dân tham gia bầu cử đảm bảo dân chủ, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh .

Công tác giám sát trong nhiệm kỳ qua đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm, ngày càng đi vào nền nếp của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội. MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét hơn 2.700 văn bản; thành lập hơn 1.000 đoàn giám sát; phối hợp với HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ngành liên quan tổ chức hơn 3.250 cuộc giám sát. Trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức gần 70 cuộc, phối hợp tham gia 175 cuộc, về các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân.

Hoạt động phản biện xã hội đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và những chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh đã chủ trì góp ý, phản biện hơn 1.100 văn bản về dự thảo dự án luật, các văn bản về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 55, ngày 03/02/2016 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, MTTQ các cấp đã tham mưu với cấp ủy tổ chức được các cuộc đối thoại định kỳ, đối thoại theo chuyên đề và đối thoại đột xuất khi cần thiết và trở thành hoạt động thường xuyên của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đối thoại trực tiếp, nhiều vấn đề cụ thể, những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được lắng nghe, được giải quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 5.700 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp hơn 18.000 lượt ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh còn chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện Quy chế dân chủ; hướng dẫn kiện toàn bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư, góp phần tạo sự ổn định, gắn bó đoàn kết nhân dân trên địa bàn dân cư. Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường thị trấn, với gần 3.500 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị hơn 2.000 vụ việc.

Mở rộng đối thoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế

Hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục được mở rộng và có nhiều đổi mới; nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương. Vĩnh Phúc là tỉnh có kết quả thu hút đầu tư nước ngoài cao, cùng với sự năng động trong hoạt động xúc tiến đầu tư còn có sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong việc tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Vĩnh Phúc. Nhất là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận hưởng ứng, tham gia giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội và người nước ngoài đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tạo niềm tin, hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Vĩnh Phúc.

MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh đã thường xuyên quan tâm tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thiết thực kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước. Tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác quốc tế mà Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký kết với các đối tác, nhất là chương trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Tuyên truyền, vận động và phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh ủng hộ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Hàng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia phối hợp tổ chức chương trình “Xuân quê hương” và gặp mặt kiều bào về quê ăn tết, nhằm tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Xây dựng hệ thống mặt trận tổ quốc vững mạnh

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, đề án của tỉnh và Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng và nâng cao chất lượng bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp; tập trung kiện toàn Ủy ban MTTQ nói chung và bộ máy cán bộ mặt trận nói riêng, đảm bảo cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả; ưu tiên hàng đầu là chăm lo cho hoạt động của  mặt trận và cán bộ Mặt trận ở cấp xã và khu dân cư. Đến nay hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách của Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, chất lượng ngày càng được nâng lên, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.

Quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, khắc phục tính hình thức, nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của Ủy ban MTTQ ở mỗi cấp, nhất là ở cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống MTTQ Việt Nam; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Ban thường trực và của mỗi vị uỷ viên Ủy ban MTTQ các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thi đua, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác