Đảng ủy Đài PT-TH Vĩnh Phúc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (02/08/2018 16:30)

Chiều ngày 2/8, Đảng ủy Đài PT-TH Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Hội nghị đã được báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Ngoài ra các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động cũng được quán triệt Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đây là những Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động sâu rộng và trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Thông qua học tập Nghị quyết giúp cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nắm chắc quan điểm chỉ đạo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác