Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức kiểm điểm năm 2017 (05/01/2018 15:31)

Chiều ngày 5/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2017.

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đoàn kết, thống nhất tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể bằng chương trình, kế hoạch và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khóa XVI và nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên. Kiểm điểm năm 2017, các hoạt động của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra.

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề ra nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, biện pháp tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các chi, đảng bộ cơ sở; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2018 và của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác