Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng (14/09/2018 09:36)

Sáng ngày 14/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.


Cho ý kiến vào tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án khu công nghiệp Chấn Hưng, dự án khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường, huyện Vĩnh Tường; chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng cần tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên gắn với nâng cao trách nhiệm của các cấp, từng ngành trong tổ chức thực hiện; cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thống nhất về chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên theo đề xuất của UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để sớm triển khai dự án. Đối với dự án khu công nghiệp Chấn Hưng và dự án khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường, huyện Vĩnh Tường là những dự án quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án trên; đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh thống nhất với HĐND tỉnh về cơ chế chính sách thực hiện để đảm bảo lợi ích của người dân. Rà soát cụ thể các khó khăn, vướng mắc, làm việc với chủ đầu tư và đơn vị liên quan để hoàn thiện toàn bộ các thủ tục pháp lý đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ dân có đất thu hồi cho dự án, sớm nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho nhà nước thực hiện dự án.

Về tình hình, phương án xử lý nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý chủ trương sử dụng ngân sách hỗ trợ giải quyết nợ xây dựng cơ bản. Giao UBND tỉnh xác định nguồn giải quyết nợ phù hợp và phối hợp với HĐND tỉnh có cơ chế, chính sách cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sau 3 năm triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết có 3/23 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đến năm 2020 gồm: Tỷ lệ lao động trong nông lâm nghiệp thủy sản; số bác sỹ/vạn dân và tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Có 7/23 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra hàng năm; có 10/23 chỉ tiêu dự kiến khả năng đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Có 3/23 chỉ tiêu không đạt gồm: Chỉ tiêu 100% trường đạt chuẩn quốc gia trước năm 2020; tỷ lệ dân cư đô thị đến năm 2020 đạt trên 45% và chỉ tiêu tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2017.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị báo cáo đánh giá rõ hơn bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước tác động đến quá trình thực hiện Nghị quyết; đánh giá sâu hơn về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư đóng góp vào tăng trưởng ra sao, chính sách của tỉnh tác động đến phát triển công nghiệp như thế nào. Về nông nghiệp cần đánh giá cụ thể giá trị đạt được trên 1ha là bao nhiêu. Đánh giá rõ cấu trúc tiêu dùng trong nhân dân. Làm rõ nguyên nhân vì sao dư nợ tín dụng và doanh thu từ du lịch, dịch vụ còn thấp. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh./.

 Văn Hải      Xem phản hồi

 
Tin khác