Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị thành phố Vĩnh Yên (24/12/2017 15:46)

Thành ủy Vĩnh Yên  phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính thành phố Vĩnh Yên niên khóa 2016 - 2017.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính thành phố Vĩnh Yên có 97 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ thuộc diện quy hoạch, dự nguồn các chức danh lãnh đạo, các chức danh chuyên môn, lãnh đạo và giáo viên các trường học trên địa bàn và công chức, viên chức thành phố. Qua khóa học các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở, công tác quản lý nhà nước… Qua đó, nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Các học viên sẽ vận dụng những kiến thức lý luận và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị.

 

Đài TT-TH Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác