Bình Xuyên học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (13/01/2018 14:21)

Huyện ủy Bình Xuyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 100 đồng chí là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung của Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những Nghị quyết quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương trên cơ sở chương trình, kế hoạch của cấp trên, lựa chọn các nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và lãnh đạo triển khai đạt hiệu quả cao nhất nhất./.

Nguyên Vũ/Trung tâm VH-TT-TT huyện Bình XuyênXem phản hồi

 
Tin khác