Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (13/01/2018 14:36)

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động trong ngành. 

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản 4 Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII thông qua gồm: Nghị quyết số 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính  trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Sau hội nghị này, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình hành động, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động thực hiện gắn với nhiệm vụ, công việc của từng cá nhân, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Ngọc ÁnhXem phản hồi

 
Tin khác