Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại huyện Lập Thạch (07/08/2017 17:14)

Sáng ngày 7/8, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận buổi giám sát.  Ảnh: Văn Hải

 

Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã chỉ đạo, triển khai xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai học tập kịp thời, nghiêm túc, đúng thời gian. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cấp huyện đạt 97,6%; cấp cơ sở đạt 94,5%. Đối với Chỉ thị 05 cấp huyện đạt tỷ lệ 97,2%; cấp cơ sở đạt 95,7%. Sau học tập, các cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch; cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động và cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị mình và chức trách, nhiệm vụ được giao. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từ đó phát huy vai trò nêu gương, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Huy Vĩnh đề nghị Ban Thường vụ và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bằng những việc làm, giải pháp cụ thể để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cơ sở. Đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính và mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh đề nghị trên cơ sở ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch hoàn thiện báo cáo, trong đó cần bổ sung thêm số liệu cụ thể và các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

Văn Hải     Xem phản hồi

 
Tin khác