Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi (15/03/2019 09:35)

Những năm qua, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa cao. Qua đó, giúp nông dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Xác định thực hiện tốt phong trào sản xuất kinh doanh giỏi là động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, Hội Nông dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giúp hội viên hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa phong trào, quy định tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi để đăng ký, phấn đấu. Hội tập trung triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, kỹ thuật, đầu ra cho sản phẩm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất giỏi, tổ chức cho hội viên tham quan, học tập, từ đó vận dụng vào tình hình thực tế tại gia đình.

Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với các hộ nông dân nghèo đã trở thành nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 nghìn lao động và hơn 15 nghìn lao động có việc làm thời vụ. Ngoài ra, phong trào đã động viên, khuyến khích các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình thương, tình nghĩa và giúp cho hàng ngàn hộ nghèo cải thiện điều kiện nhà ở và có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác