Khối thi đua các hội đặc thù triển khai công tác thi đua khen thưởng (10/04/2019 15:25)

Sáng ngày 10/4, tại Hội Nhà báo tỉnh, Khối thi đua các hội đặc thù triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Với chủ đề hành động “ Kỷ cương, liêm chính, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019”, 17 hội, đơn vị trong khối thi đua các hội đặc thù tập trung thảo luận các nội dung thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo từng hội, đơn vị; đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản, nghị quyết của trung ương, của tỉnh vào nhiệm vụ công tác hội; Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phát triển sự nghiệp của từng hội và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm, cơ chế chính sách đối với lĩnh vực thuộc ngành,đơn vị quản lý. Thực hiện có hiệu quả lĩnh vực phụ trách tại các cơ sở, tuyến huyện, thành phố về chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; Tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận tiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, công dân và tích cực ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong quản lý. Không ngừng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”, và các quy định về công tác thi đua khen thưởng./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác