Khối thi đua Văn hóa - Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác (09/03/2018 16:38)

Chiều ngày 9/3, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đơn vị Trưởng khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2018 đã diễn ra hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và ký giao ước thi đua. 

Với chủ đề hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”. Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã thống nhất nội dung giao ước thi đua, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tiếp tục học tập tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến. Các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khó khăn, vướng mắc của tổ chức và công dân. Đồng thời thực hiện hiệu quả lĩnh vực phụ trách đối với các huyện, thành, thị trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của cơ quan.

Các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã thông qua kế hoạch, quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm và ký biên bản giao ước thi đua năm 2018./.

Ngọc ÁnhXem phản hồi

 
Tin khác