Mô hình bí thư kiêm chủ tịch UBND xã (03/01/2019 08:30)

Nhằm thực hiện hiệu quả việc xắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, trong năm 2018, huyện Lập Thạch đã tiến hành triển khai thực hiện thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp. Bước đầu mô hình này đã tạo được sự nhất quán trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xã Xuân Lôi là 1 trong 2 đơn vị được huyện Lập Thạch chọn thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Đồng chí Trần Hùng Vượng nguyên Bí thư Đảng ủy xã Triệu Đề, được luân chuyển về xã Xuân Lôi và phân công đảm nhiệm 2 vai trò, vừa là Bí thư Đảng ủy, vừa là Chủ tịch UBND xã. Trên cương vị mới đồng chí Trần Hùng Vượng xác định để thực hiện tốt 2 vai trò cùng một lúc, bản thân phải không ngừng nỗ lực và gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc.

Sau một thời gian triển khai thực hiện mô hình này tại xã Xuân Lôi cho thấy Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp, đã tạo được sự thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Nhờ đó, các nhiệm vụ chính trị được thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kịp thời hơn, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện của UBND xã.

Bên cạnh đó, mô hình này cũng đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp; đồng thời, giảm các cuộc họp, các khâu trung gian không cần thiết trong lãnh đạo, quản lý và có nhiều thời gian để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

Đặc biệt, mô hình nhất thể hoá chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã đã phát huy được vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, gắn được trách nhiệm của cá nhân với kết quả cụ thể của cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện giúp cho cán bộ có điều kiện rèn luyện trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác