Nâng cao chất lượng cán bộ (12/07/2018 08:23)

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, đến nay các địa phương trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Với phương châm thận trọng, dân chủ, khách quan, khoa học, đảm bảo sự ổn định và phát triển. Huyện Yên Lạc đã rà soát, đánh giá thực trạng các tổ chức, cơ quan còn chồng chéo, trùng lặp, tương đồng về chức năng nhiệm vụ. Trên cơ sở đó huyện đã tiến hành sắp xếp lại các cơ quan đơn vị theo hướng tinh giản, sáp nhập, nhất thể hóa để giảm bớt đầu mối, giảm bớt biên chế.

Theo ông Hoàng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc, trong năm 2018 huyện sẽ tập trung thực hiện tốt Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại huyện Tam Dương, cùng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, huyện còn tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó luân chuyển cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đổi mới công tác cán bộ, huyện Tam Dương phấn đấu đến hết năm 2018 có 30% số xã, thị trấn có cán bộ, công chức được luân chuyển, gồm cả luân chuyển từ huyện xuống xã và luân chuyển từ xã sang xã khác.

Mục tiêu đến năm 2021, huyện Tam Dương phấn đấu có 50% số xã, thị trấn có cán bộ được luân chuyển, trong đó tối thiểu 30% cán bộ được luân chuyển là cán bộ chủ chốt cấp xã. Thông qua đó góp phần bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Mới đây, Phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt các mô hình thí điểm, kiêm nhiệm, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường đổi mới công tác quản lý, tinh giản biên chế theo lộ trình của Trung ương. Đây cũng là những nhiệm vụ cụ thể được đề ra trong Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác