Phấn đấu 100% Hợp tác xã chuyển đổi theo Luật hợp tác xã (14/09/2017 15:00)

Hiện nay, toàn tỉnh có 600 hợp tác xã, trong đó có 345 hợp tác xã đã thực hiện chuyển đổi theo Luật hợp tác xã năm 2012, đạt 58%. Từ nay đến cuối năm, Vĩnh Phúc phấn đấu đưa 100% các hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã.

Các HTX sau khi chuyển đổi theo luật đều hoạt động có hiệu quả, từng bước khắc phục được những yếu kém. Trong đó, có nhiều HTX phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các thành viên và thị trường; tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước qua các chương trình, dự án, quỹ khuyến nông, khuyến ngư để hướng dẫn và tạo điều kiện cho các thành viên mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh tế. Để phấn đấu 100% các HTX chuyển đổi theo Luật hợp tác xã năm 2012, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các HTX chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật; phấn đấu đến hết năm 2017, 100% các HTX trên địa bàn tỉnh chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác